هرشل:آشکار سازی ستارگان عظیم

نکته جالب دیگر اینکه این ستاره ها در سحابی روزتا بسیار عظیم اند و هر یک ده برابر بزرگتر از خورشید می باشد. به گفته فردریک موت از آزمایشگاه اه ای ام پاریس " مناطق تولید کننده ستاره های بزرگ یا سنگین بسیار کم اند، بنابرین اخترشناسان باید سالهای سال منتظر می ماندند تا تلسکوپ فضایی مانند هرشل تولید و به فضا پرتاب شود. سحابی روزتا حدود 5 هزار سال نوری از زمین فاصله دارد. هر رنگ این تصویر از یک دمای مختلف گرد و غبار که بین 263 درجه زیر صفر ( فقط ده درجه بیشتر از صفر مطلق) در تابش های سرخ و دمای منفی 233 درجه به رنگ آبی می باشند، حکایت میکند.


لکه های سیاه در این سحابی، پیله یا زایشگاه های گرد و غباری اند که در نهایت به ستاره های بزرگ تبدیل میشوند و در آنصورت هم ده مرتبه بزرگتر از خورشید می باشند. لکه های کوچک نزدیک به مرکز و در مناطق سرخ رنگ این تصویر پیش ستاره هایی کم جرم اند که برابر با خورشید می باشند.

این تصویر تقریبأ نیم سحابی روزتا را نشان میدهد. رصد خانه فضایی هرشل میتواند به درون ابر های عظیم گرد و غبار نفود نموده و در نتیجه چیزی را آشکار سازد که هرگز چشمان ما قادر به دیدن آن نیست. این تصویر به کمک آرایه بزرگ فتومتریک و دریافت کننده طیف سنجی و تصویر سنجی رصدخانه فضایی هرشل گرفته شده.

منبع:parssky

 

/ 0 نظر / 29 بازدید