آسمان شب آبان

پدیده های رصدی آسمان تا پایان ماه آبن به شرح زیر است:

شنبه ٢٢ آبان ، ساعت ٢٠:١٢:تربیع اول ماه

دو شنبه ٢۴ آبان ، ساعت ١۵:٣٠:ماه در اوج مداری

سه شنبه ٢۵ آبان ، ساعت ١٨:٣٠:مقارنه ماه و مشتری

سه شنبه ٢۵ آبان ، ساعت ١٩:٣٠:مقارنه ماه و اورانوس

چهار شنبه٢۶  آبان ، ساعت ٢۴:۴۵:اوج بارش شهابی اسدی

یک شنبه٣٠ آبان ، ساعت ١٧:٠٠:مقارنه مریخ و عطارد

یک شنبه٣٠ آبان ، ساعت ٢٠:۵٩:ماه کامل

یک شنبه٣٠ آبان ، ساعت ٢١:٠٠:مقارنه ماه و خوشه پروین

 

/ 0 نظر / 32 بازدید